Dmitriyeva Oxana

Dmitriyeva Oxana

Leiterin Sprachlernzentrum Kostanai

kostanai@deutsch-zentrum.com
тел.:87142 286633

Vassilinyuk Natalya

Vassilinyuk Natalya

Kursmanagerin Sprachlernzentrum Kostanai

kostanai@deutsch-zentrum.com
тел.:87142 286633

Gachinskaya Anastassiya

Gachinskaya Anastassiya

Kursleiterin Sprachlernzentrum Kostanai

kostanai@deutsch-zentrum.com
тел.:87142 286633

Artemyeva Yuliya

Artemyeva Yuliya

Kursleiterin Sprachlernzentrum Kostanai

kostanai@deutsch-zentrum.com
тел.:87142 286633

Kashkova Yelena

Kashkova Yelena

Kursleiterin Sprachlernzentrum Kostanai

kostanai@deutsch-zentrum.com
тел.:87142 286633

Aliyeva Yevgeniya

Aliyeva Yevgeniya

Kursleiterin Sprachlernzentrum Kostanai

kostanai@deutsch-zentrum.com
тел.:87142 286633

Voropayeva Varvara

Voropayeva Varvara

Kursleiterin Sprachlernzentrum Kostanai

kostanai@deutsch-zentrum.com
тел.:87142 286633

Beskorovainaya Natalya

Beskorovainaya Natalya

Kursleiterin Sprachlernzentrum Kostanai

kostanai@deutsch-zentrum.com
тел.:87142 286633